The Regal Lineages of Indrēl

Return to the Runeglaive / MRM Productions home page.
Return to the Runeglaive / MRM Productions home page.

King Xxx & Lady Erêña(H)

 

???(HE)

 
 

King Antônêsêus(HE) & Everlêônus(HE)

  Âdon(LD)  &

 
 
 
 
 
 
 

remarries Immeril(HE)

 
Text Box: Mithlindlêon(D)

      Ärqüāvēă(DE)

 

Champêan(H)    &

 

Jôran(H) & Nêdra(H) & Sefentêna(H)

 

King Pîer & Têendrâ

King Hīănthĕlŭs(HE) & Lîtlanis(HE)

      Ambrêella(DE)

Mĕrăk   &

 

King Ferimus(HE) & Lady Lôrinlî(HE)

Kitfîr(H)

Mītăk    &

 
 
 
 
 
 

 a son

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Evenstar(DE) or Filänêa

 

 Âdürn(LD)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prince Ênglâçêus(HE)

Jûlêonôlus(HE)

 
Text Box: Delfinlonthàlus(E)
 

King Chriskrisâlus(HE)

&

 

Tàm Tôrra(D)

 

Miser-King Thôrnlânken(ED)

 
 

&

 

Tàm Tôrra(D)

 

Tàm Tôrra(D)

 

&

 

&

 

&